This website is using cookies
We use cookies to give you the best experience. If you continue using our website, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.
×

GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN FINANŠU JAUTĀJUMI

Grāmatvedības uzskaites sistēmas izveide un uzturēšana, dokumentācija, pārskati, konsultācijas u.c.

Lasīt vairāk


DATE V piedāvā juridiskos pakalpojumus latviešu, krievu un angļu valodās.

Konsultācijas un citus juridiskos pakalpojumus var saņemt klātienē Spīdolas ielā 16-4, Aizkrauklē, izbraukumos pie klienta (ar izdevumu kompensāciju), vai ar Interneta starpniecību – e-pasta vēstuļu veidā vai izmantojot jebkuru Interneta komunikācijas programmu.
Visi juridiskie pakalpojumi tiek sniegti ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz juridisko pakalpojumu biroja telefona numuriem (+371 26159 668) vai sazinoties elektroniski, izmantojot mājas lapā esošo saziņas formu (skatīt zemāk).

Maksa par juridiskajiem pakalpojumiem
Samaksa par konsultācijām un par citiem juridiskajiem pakalpojumiem klātienē tiek veikta uzreiz pēc konsultācijas saņemšanas vai pakalpojuma pieteikšanas. Par konsultāciju vai citu juridisko pakalpojumu, izmantojot jebkurus sakaru līdzekļus, samaksa veicama avansā.

Zemāk varat izlasīt par DATE V piedāvātajiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Juridisko dokumentu gatavošana –

 • Līgumu vai līgumu labojumu gatavošana,
 • Līgumu analīze vai līguma analīzes atzinuma gatavošana,
 • Iesniegumu vai pieteikumu gatavošana,
 • Vēstuļu analīze vai gatavošana – pretenzijas, paziņojumi, pieprasījumi, piedāvājumi, paskaidrojumi u.c.,
 • Pieņemšanas – nodošanas aktu analīze vai gatavošana par dažādu lietu nodošanu vai pieņemšanu uz jebkura tiesiskā pamata (nekustamais īpašums, kustamā manta, tiesības),
 • Juridisko atzinumu gatavošana civiltiesību jautājumos.


Tiesvedības dokumentu gatavošana vai analīze –

 • Prasības pieteikumu gatavošana vai analīze,
 • Paskaidrojumu tiesai gatavošana vai analīze,
 • Apelācijas sūdzību gatavošana vai analīze,
 • Kasācijas sūdzību gatavošana vai analīze,
 • Lūgumu gatavošana tiesai.


Darījumu ar nekustamo īpašumu organizēšana vai analīze –

 • Līgumu būvniecībā analīze vai gatavošana ar arhitektu, būvinženieri, uzņēmēju, celtnieku, piegādātāju, apakšuzņēmēju,
 • Līgumu analīze vai gatavošana dzīvokļa, mājas, zemes vai cita nekustamā īpašuma pārdošanai, dāvināšanai vai maiņai,
 • Līgumu analīze un gatavošana dzīvokļa, mājas vai cita nekustamā īpašuma īrēšanai vai izīrēšanai, zemes gabalu nomai vai iznomāšanai,
 • Nekustamo īpašumu sadalīšanas organizēšana vai analīze,
 • Īpašumu tiesību maiņas organizēšana nekustamajam īpašumam,
 • Servitūta nodibināšanas vai grozīšanas līgumu analīze vai gatavošana, servitūtu reģistrācijas organizēšana,
 • Zaudējumu aprēķini vai analīze dzīvokļa bojājumiem,
 • Kopīpašumu lietošanas kārtības līgumu analīze vai gatavošana.


Darījumi ar kustamo mantu –

 • Līgumu par jebkuras kustamas lietas (piemēram, automašīna, iekārtas u.c.) pārdošanu analīze vai gatavošana,
 • Īpašumu tiesību reģistrācijas organizēšana attiecīgajos kustamās mantas reģistros (CSDD u.c.),
 • Uzņēmuma līguma analīze vai gatavošana par jebkādu priekšmetu izgatavošanu pēc pasūtījuma, piemēram, mēbeles, iekārtas, instrumentus u.c.,
 • Preču piegādes līgumu analīze vai gatavošana.


Darījumi ar finanšu līdzekļiem –

 • Aizdevuma līgumu analīze vai gatavošana,
 • Pirkuma līgumu analīze vai gatavošana,
 • Ķīlas vai hipotēkas līgumu analīze, gatavošana un reģistrācija,
 • Galvojuma līgumu analīze vai gatavošana,
 • Rokasnaudas līgumu analīze vai gatavošana,
 • Parādzīmes gatavošana vai analīze.


Maksātnespējas lietas –

 • Maksātnespējas pieteikuma sagatavošana fiziskās personas maksātnespējas lietas uzsākšanai,
 • Konsultācijas fiziskās personas maksātnespējas lietās,
 • Maksātnespējas pieteikuma gatavošana juridiskās personas (parādnieka vai kreditora) lietas uzsākšanai tiesā,
 • Konsultācijas juridisko personu maksātnespējas lietās.


Ģimenes tiesības –

 • Konsultācijas laulības šķiršanas jautājumos,
 • Konsultācijas laulības neesamības strīdos,
 • Laulības līgumu analīze vai gatavošana,
 • Pirms-šķiršanās vienošanās (līgumu) analīze vai gatavošana,
 • Uzturlīdzekļu piedziņas procesa organizēšana,
 • Konsultācijas strīdos par līdzekļu piedziņu laulātā iepriekšējā labklājības līmeņa vai uztura nodrošināšanai,
 • Pārstāvība tiesā ģimenes tiesību jautājumos.


Parādu piedziņa –

 • Parādu piedziņa tiesas kārtībā,
 • Pretenziju un pirmstiesas brīdinājumu gatavošana un iesniegšana,
 • Prasības pieteikumu tiesai gatavošana un iesniegšana,
 • Pārstāvība tiesas sēdēs,
 • Parādu piespiedu piedziņas organizācija un kontrole,
 • Izlīgumu analīze un gatavošana.


Zaudējumi un morālā kompensācija –

 • Zaudējumu izvērtējums,
 • Morālā kaitējuma izvērtējums,
 • Pretenzijas vēstuļu analīze, gatavošana un nosūtīšana,
 • Prasības pieteikumu zaudējumu vai morālā kaitējumu piedziņas lietās analīze un gatavošana.


Īpašie juridiskie pakalpojumi uzņēmumiem –

 • Uzņēmumu dibināšanas un izmaiņu reģistrācijas dokumentu sagatavošana un iesniegšana LR Uzņēmumu reģistrā,
 • Konsultācijas uzņēmuma veida izvēlē,
 • Konsultācijas uzņēmuma dibināšanas jautājumos,
 • Uzņēmuma dibinātāju līgumu analīze un gatavošana,
 • Konsultācijas uzņēmuma īpašnieku (dalībnieku) attiecību regulēšanai,
 • Līgumu analīze un gatavošana par īpašnieku (dalībnieku) attiecību regulēšanu, piemēram, peļņas sadale, uzņēmuma svarīgo jautājumu lemšana u.c.,
 • Uzņēmumu reorganizācijas (sadalīšanās, struktūrvienības atdalīšana, apvienošanās u.c.) organizēšana konsultācijas un dokumentu sagatavošana,
 • Uzņēmumu likvidācijas organizēšana, konsultācijas un dokumentu sagatavošana,
 • Komercķīlu nodibināšana, reģistrācija, grozījumu, papildinājumu un dzēšanas dokumentu sagatavošana,
 • Uzņēmuma kapitāla daļu pirkuma darījumi,
 • Uzņēmuma iekšējo dokumentu sagatavošana (rīkojumi, lēmumi, sapulču protokoli, akti, iekšējās kārtības noteikumi u.c.),
 • Pakalpojumu līgumu analīze un gatavošana, piemēram, transporta pakalpojumu līgumi, glabājuma līgumi, muitas brokeru līgumi, grāmatvedības pakalpojumu līgumi u.c.


Pārstāvība attiecībās ar trešajām personām un tiesās civiltiesību un administratīvo tiesību jautājumos –

 • Tiesvedības procesos,
 • Pārrunu procesos darījumu slēgšanā.

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana -

 • Konsultācijas par dzīvojamo māju pārņemšanu savā apsaimniekošanā,
 • Dzīvojamo māju pārņemšanu savā apsaimniekošanā organizēšana,
 • Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības izveides konsultācijas vai organizēšana.

Uzrādītais pakalpojumu saraksts nav pilnīgs un kalpo kā vispārīgs pakalpojumu klāsta raksturojums. DATE V risina jebkurus juridiska rakstura uzdevumus vai problēmas saskaņā ar klientu lūgumiem. 
Jautājumus par juridiskajiem pakalpojumiem lūdzam uzdot, izmantojot saziņas formu zemāk vai kontaktinformāciju.